ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย🏫

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

✨ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าเรียนแผนการเรียน IEP✨ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566✨

✨โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย The Prince Royal’s College✨