โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022


       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2557 @@@
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2557   เปิดภาคเรียน 1/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2557 @@@
      วันที่ 12 มิถุนายน 2557  วันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง
      วันที่ 26 มิถุนายน 2557  วันสุนทรภู่

@@@ กิจกรรมเดือน กรกฏาคม 2557 @@@
       วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   กิจกรรมเยาวชนรักษ์นํ้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับประถมศึกษา
       วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

@@@ กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2557 @@@
        วันที่ 8 สิงหาคม 2557  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
        วันที่ 22 สิงหาคม 2557  กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  -  ภาษาอังกฤษ

@@@ กิจกรรมเดือน กันยายน 2557 @@@
         วันที่ 25 กันยายน 2557  โรงเรียนเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการครั้งที่ 64 ที่ สพฐ เขต 1 เชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2557 @@@
         วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557  สอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 1/2557
         วันที่ 27 ตุลาคม 2557  เปิดภาคเรียน 2/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพกิจกรรมของนักเรียน................................
  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตฯ 1/2557   ( Download File )

  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตฯ 2/2557   ( Download File )
ประชุมผู้ปกครอง 57
วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 57
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 57
ประชุมเรื่องแท็บเล็ต ป.2  57
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
อนุบาล 57
วันแม่แห่งชาติ 57
งานวันวิทย์ คณิต อังกฤษ 57
กีฬาสีสาธิต 56
กีฬาสาธิตสัมพันธ์  56
มอบวุฒิบัตร 55
วันไหว้ครู 57