อัตลักษณ์

          เรียนรู้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์

          หลากหลายแหล่งเรียนรู้

สี

เทา/แสด