โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางกัลยา ทองคำ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
นางสาวพาณิชา มูลถาแปง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
นางสว่างจิต ธุวะคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางพิธพร วรรณชิต
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสุนันทา เจริญพร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางพัฒชรินทร์ กันแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวทัศนีย์ การเร็ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางกุหลาบ ชมภูเมืองชื่น
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2