วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

  1. การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อประโยชน์กับพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น

จัดการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ