วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

  1. การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อประโยชน์กับพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น
  3. จัดการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Goal)

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีวัติการศึกษาที่สูงขึ้นและได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ