นางสาวศุภมาส เวียงลอ
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวพรพรรณ แก่นเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ และงานธุรการ)
นางดารารัตน์ ภูมีนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ งบประมาณและการเงิน)
นางสิริพร กองพรหม
อาจารย์ งานทะเบียน งานวัดผลประเมินผล
นายศุภกานต์ กรอบคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ วงศ์งาม
พนักงานภาคสนาม
นายสมจิต ทรายคำ
พนักงานภาคสนาม