โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาวทิพย์วรรณ สิทธิวงค์
ครูประจำชั้น ป. 1/1
นางสาวพาณินี สารินจา
ครูประจำชั้น ป. 1/2
นางสาวกนกดารินทร์ มาติ๊บ
ครูประจำชั้น ป. 1/3
นางสิริพร กองพรหม
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวชารินตรี บุดดี
ครูประจำชั้น ป. 2/2
นางสาวกรรนิศา วงศ์ศิริ
ครูประจำชั้น ป. 2/3
นางพิมพ์หทัย มะลิลา
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร
ครูประจำชั้น ป. 3/2
นางสาวรสสุคนธ์ สุขคลุม
ครูประจำชั้น ป. 3/3