โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาวจิรเกศ ไชยประเสริฐ
นางสาวแคตทรียา แสงแก้ว
นายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร
นายวัชรพงษ์ วิชา
นายพัชรพล ขัดแป้น
นายธีรพงษ์ มาติ๊บ
นายราเชนทร์ พูลทรัพย์
นางสาวชมัยพร วัฒนาพรชัย
Miss DONABELLA DIMALANTA
Mrs. NHAT LE MINH NGUYEN