นางสาวธารารัตน์ อินพรม
ครูประจำชั้น ป. 4/1
นางสาวพัชรินทร์ เผ่าตุ้ย
ครูประจำชั้น ป. 4/2
นางสาวสุวิมล พูนทรัพย์
ครูประจำชั้น ป. 4/3
นางจุฬาลักษณ์ ทองอินทร์
ครูประจำชั้น ป. 5/1
นางณัชชา ธะนันวงค์
ครูประจำชั้น ป. 5/2
นางสาวประภัสสรา ธนะวงศ์
ครูประจำชั้น ป. 5/3
นางภัทรานิษฐ์ หาญธรรมรงค์
ครูประจำชั้น ป. 6/1
นางสาวอัญสุรีย์ เทพสุธรรม
ครูประจำชั้น ป. 6/2
นางณรัชยา ใจหล้า
ครูประจำชั้น ป. 6/3