คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑. อธิการบดี                                                                ประธานกรรมการ

          ๒. รองอธิการบดี(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร)              กรรมการ

          ๓. รองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล)                 กรรมการ

          ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี(อาจารย์ ดร.อนันต์  แก้วตาติ๊บ)                     กรรมการ

          ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ตองอ่อน                            กรรมการ

          ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล                          กรรมการ

          ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม                                  กรรมการ

          ๘. อาจารย์ ดร.ประพันธ์  ทรรศนียากร                                   กรรมการ

          ๙. นายเสงี่ยม  แสนพิช                                                   กรรมการ

          ๑๐. พระมหาทศพล  มหาปัญโญ                                          กรรมการ

         ๑๑. นายพัฒนพงษ์  โพธิ์เกตุ                                              กรรมการ

         ๑๒. นายพิภพ  ดวงมา                                                     กรรมการ

         ๑๓. นายสิงห์คำ  มโนหาญ                                                 กรรมการ

         ๑๔. นางวาสินี  โคนทรงแสน                                              กรรมการ

         ๑๕. นายนพพล  สิทธิแก้ว                                       กรรมการ

        ๑๖. นายเฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว                                            กรรมการและเลขานุการ

        ๑๗. นางสาวศุภมาส  เวียงลอ                                            ผู้ช่วยเลขานุการ

        ๑๘. นางสาวพรพรรณ  แก่นเมือง                                       ผู้ช่วยเลขานุการ