โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#เรียนอย่างมีความสุข #

80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทร 05377-6022 fb: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย