โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานวิจัยของนักศึกษาและบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและให้โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคนในท้องถิ่นและประโยชน์กับพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น โดยเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2528 โดยเรียกชื่อในช่วงเวลานั้นว่า “ ชั้นเตรียมอนุบาล”  จากนั้นได้ขยายขึ้นไปเป็น ชั้นอนุบาลปีที่ 1, ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามลำดับ

             และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ สถาบันราชภัฎ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับหลากหลายการผลิตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2538 ทำให้โรงเรียนสาธิตเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ

             จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้สภาบันราชภัฎเชียงราย มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงทำให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎเชียงราย ”  เป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จนทุกวันนี้