โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการการศึกษาพิเศษ

นางสาวปริชญา ไชยบุตร
ครูการศึกษาพิเศษ
นางสาวกุลวรางค์ กันภัย
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ