โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสาวทัศนีย์ การเร็ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล
นางวาสินี โคนทรงแสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
นายสมเดช ผะใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่